svitla4ok: (happiness)
[personal profile] svitla4ok
Інді-фільми, як і інді-музика, вміють брати за душу. Причому без жодних спецефектів і навіть ґрунтовного сценарію. Все, що потрібно - це Грета Гервінг у головній ролі, яка, здається, вже давно стала королевою цього жанру, і худорлявий хлопчик з манерами ХVIII століття.
Невідфотошоплена Америка, буденне життя пересічного маленького міста, дощ, сірість, одноманітність - все, як у всіх і всюди. Дивлячись такі стрічки,врешті розумієш, що в кінематографі існує дві Америки - справжня і причесана, підфарбована, загорнута у яскраву обгортку.
Про що цей фільм важко судити. Тут варто ловити потаємні сенси в поглядах, рухах, позах... Головну героїню зраджує коханий чоловік. Вона, у відчаї, втікає з дому. Ці кілька днів з нею поряд буде випадковий хлопчина, якому, можливо, ще менше таланило в житті.
Тут багато чуттєвих моментів та ніжності, якої так бракує пересічним мелодрамам. Справжні почуття, зображені без еротичних сцен і натяків. Така дитяча наївність з дорослими рішеннями. Бо ж врешті, інді-стрічки ніколи не закінчуються хеппі-ендом. Або закінчуються?
Dish-and-the-Spoon-2011
П.С.а ще у інді-фільмі звучить чудова інді-музика, яку виконує головний герой.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

svitla4ok: (Default)
svitla4ok

June 2014

S M T W T F S
12345 67
8 91011 12 1314
1516 1718192021
22232425262728
2930     

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 07:50 pm
Powered by Dreamwidth Studios