svitla4ok: (happiness)
[personal profile] svitla4ok
Дивні фільми існують для того, щоб після перегляду в голові лунало одне запитання: "А що це було?". "Electrick children" (2012) саме такий. 15-річна дівчинка вагітніє після  прослуховування касети з невідомою рок-піснею. І все б нічого, але живе вона в родині мормонів-фундаменталістів, що таке електрика погано уявляє, а про напрямки рок-музики і поготів. Батько не йме віри словам дівчини і хоче одружити її з першим, хто погодився з числа їх односельчан. Та мала мрійниця втікає тієї ж ночі на старому пік-апі в "рай електрики" - Лас-Вегас, де й шукає тих чи того,  хто дасть відповіді на її такі дивні запитання.
Гадаю слоган фільму чудово прояснює про що ця стрічка: "A movie about miracles...". Фільм про життя, яке все ж таки десь та існує. Біблійні дива в часи рок-музики, наркотиків, скейтів та чіпсів. І хоча фінал ще дивніший, ніж початок, стрічка залишає якесь приємне світло в середині. Мабуть електричне.
kinopoisk.ru-Electrick-Children-1922470
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

svitla4ok: (Default)
svitla4ok

June 2014

S M T W T F S
12345 67
8 91011 12 1314
1516 1718192021
22232425262728
2930     

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 01:29 am
Powered by Dreamwidth Studios