svitla4ok: (happiness)
[personal profile] svitla4ok
"Виживуть тільки коханці", (Only lovers left alive, 2013) - тут не буде динаміки і сюжету, як такого, теж. Про що цей фільм важко сказати навіть після фінальної сцени. Особливо після фінальної.
Нічні катання без напрямку під неймовірно-чаруючу музику. Розмови про плинність життя і людей, які гублять цей світ. Розміреність цього фільму можна порівняти з ніччю, яка тут, до речі, теж головна героїня.
Слоган "Безсмертя набридає" можна трактувати і як "життя набридає". І хоч це історія про двох закоханих вампірів, їх турбують занадто вже людські переживання. Можливо, вампіри - це лише метафора, красива обгортка до історії, де він фанатіє від старої доброї музики, а вона не збирається в подорож без улюблених книжок давно минулих років.
Ця історія своєю розміреністю нагадує картинку за вікном, на яку дивився і дивився б, але раптом починається злива, так і з фінальним кадром, очікуючи чогось, отримуєш передбачуване завершення.
Можливо, стрічка не вразила, але точно здивувала.
kinopoisk.ru-Only-Lovers-Left-Alive-2333672
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

svitla4ok: (Default)
svitla4ok

June 2014

S M T W T F S
12345 67
8 91011 12 1314
1516 1718192021
22232425262728
2930     

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 01:30 am
Powered by Dreamwidth Studios