"Мад"

Jun. 6th, 2014 01:17 pm
svitla4ok: (happiness)
[personal profile] svitla4ok
"Мад" ( Mud, 2012) - ця історія не буде зрозуміла з самого початку. І певна річ вона потребує терпіння для перегляду. Найбільш реалістична, а тому справжня - непричесана, одноповерхова Америка. Новий МакКонахі, який тепер грає непростих "героїв". Цього разу здається, що декорації "Справжнього детектива" перекочували у цей фільм.
Історія людини без минулого і майбутнього, в якої є лише заплутане тепер, двоє хлопчаків-друзів, давній знайомий і дівчина-кохання.
І хоч жанр: драма, кримінал -  це все ж таки історія стосунків. Різних: простих, складних, зрозумілих і не дуже. Завершених і з відкритим фіналом. Для тих, хто цінує смак діалогів і розмірених кадрів.
kinopoisk.ru-Mud-2132071
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

svitla4ok: (Default)
svitla4ok

June 2014

S M T W T F S
12345 67
8 91011 12 1314
1516 1718192021
22232425262728
2930     

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 01:29 am
Powered by Dreamwidth Studios